Развитие на езика и общуването - 2 част

В периода на първата година, до появата на първата действителна дума, развитието на езика преминава стадии на гукане, артикулиране на определени звуци (гх, кх) и лепетуване артикулиране на срички, включващи съчетаване на вокална и консонантна фонема (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Самото произнасяне на тези срички напомня и кръговите реакции на Пиаже едно продължително повторение на един и същ елемент, в което детето изпитва удоволствие от самия процес. Звуковото възприятие е много добре развито. Д.Б.Елконин (1960) показва, че детето може да реагира по специфичен начин на речта на възрастния:

 • обръщане на глава към предмет в отговор на неговото словесно обозначаване от възрастния (7-8 мес.)
 • с изпълняване на предварително научени действия при тяхното словесно обозначаване от възрастния (7-8 мес.)
 • изпълняване на прости поръчения по словесна инструкция от възрастния (9-10 мес.)
 • избор на предмет по словесно указание (10-11мес.)
 • прекратяване на определено действие при словесна забрана от възрастния – “Не!”, “Недей!” (12 мес.)

 

                           СТАДИЙ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЗИКА НА ДЕТЕТО

4-8 мес.

Лепет

Мамама,бабаба

1 год.

Първи осмислени думи

Мама, да, куче

1,5 год.

Съчетания от две думи

Пия сок, моето мече

2-2,5 год.

По-дълги и сложни изрази

Остави моята книжка тук. Какво е това тук?

3 год.

Речта е съставена от прости изречения, детето е способно да беседва но не винаги отговаря на чуждото изказване

Много лошо, ти си.

Аз не танцувам лошо.

Не ти самата си лоша!

 • Аз?
 • М-м-хм-м

Те са еднакви /изказване по повод сравнение на игров материал/

 • М-м-хм-м
 • Не! Това е моята играчка!
 • Колко си смешна.

/Поставя взетите неща от същото място/

4 год.

Речта се състои от сложни изречения; в беседата децата адресират своите изказвания едно към друго

Дай да видим какво ще правим, когато мама излезе.

 • Да, аз съм много важна, пък...
 • Нека пък и ние бъде важни...
 • Добре.
 • Ние, децата, не сме важни. Когато порасна и ти когато пораснеш тогава ще бъдем ние важните.

 

 

За появата на думата значение имат няколко условия: неразбирането на детските желания от възрастния и противодействието на несъгласието с действията на детето. Съпротивата и неразбирането на, което детето среща, създават не само афективно отношение и усилие за изразяване, но и възможности за използване на думата: “връзката между думата и предмета или думата и действието възниква само при общуването, в дейността на детето, съвместно с възрастния или организирано от него” (Елконин, 1960) .

Съчетанието ма-ма-ма ще се превърне в дума, когато се включи в общуването, когато се превърне в призив, когато изрази интенцията на детето към неговата майка.

Условия, подпомагащи разбирането и произнасянето на думите:

 • отделяне на предмета от неговото обкръжение;
 • съсредоточаване върху предмета;
 • емоционално отношение към ситуацията и нейното възприемане, с което е свързана думата;
 • въвличане на словото, обозначаващо дадения обект, като част от самото действие с обекта - изграждане на деятелно отношение към словото. (По Д. Лконин, 1960)

Първите думи на детето са придружени с жестове (например: “довиждане” + махане с ръчичка). Постепенно тези съчетания се оформят в два вида: указателни думи и молби (Е. Кларк, 1984). Указателните думи се придружават с жест и отразяват няколко отношения на обекта в дадена ситуация: локализация и притежание на определено качество присъствие, отрицание на присъствието, изменчивост (Слобин, 1970, Браун, 1973). Думите молби се изразяват в два класа: молба за извършване на някакво действие и молби за получаване на информация (Е.Кларк, 1984). Малко по-късно тези думи могат да включат и отрицателните форми. Като цяло - първите думи изразяват това, което е важно за детето: действия, значими предмети и лица, състояния или предмети, които се движат или с които може да се играе (Кларк. 1979). Първите думи не могат да се разберат извън контекста, в който съществуват.

След овладяването на първите думи детето започва да изгражда и първите изречения, които са съставени от две или три думи (периода 1,3-2 години). Преходът от единичната дума към поставянето на две думи заедно (18 20-и мес.) е следващата важна крачка в езиковото развитие. Обикновено тези съчетания са прости и включват съществително, глагол, и понякога прилагателно. Те не включват предлози, съюзи, наречия, изразяващи време… Те се отличават с определена последователност и цялост (Браун, 1973). Тези съчетания са многозначни и тяхното разбиране зависи не само от значението на думите, но и от контекста на изказването.


 

                    ЗНАЧЕНИЯ, ИЗРАЗЕНИ В ДВУСЪСТВНИ СЪЧЕТАНИЯ

Местоположение, название на предмети

Ето кучето

Искания, желания

Искам бонбон

Отсъствие, изчезване

Няма мляко

Отрицание

Не мечо

Определение

Голяма кола

Човек-действие

Мама идва

Действие-обект

Куклата падна

Човек-обект

Шапката мама

Действие-местонахождение

Седни тук

Действие-реципиент

Дай тати

Действие-интрумент

Режи нож

Въпрос

Къде е мечо?

* Следва продължение в 3-та част.

 

Източник: АЕИ

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.